top

Translated Resources

Find translated resources using the search and filter below.

Additionally, you can find a language interpreter at your local USDA Service Center.

Kev puas tsuaj rov qab (Disaster Recovery)

Txoj Cai Tsim Kho Tshiab Txog Kev Ua Qoob Loo thaum xyoo 2018 Txoj Cai Ua Qoob Loo Xyoo 2018) tso cai rau siv Commodity Credit Corporation (CCC) cov nyiaj rau Kev Pab Kis Muaj Xwm Txheej Ceev rau Kev Tu Tsiaj Txhu, Ntab, thiab Kev Yug Ntses (Emergency Assistance for Livestock, Honeybees and Farm- Raised Fish Program, ELAP). ELAP muab nyiaj pab rau cov neeg ua qoob loo uas tsim nyog raug pab xws li cov tu tsiaj txhu, ntab, thiab yug ntses vim yog muaj kev puas tsuaj los ntawm tej kab mob, tej huab cua tsis zoo los sis lwm yam teeb meem uas ua rau puas tsuaj, suav txog tej huab cua no los daus thiab hluav taws kub hnyiab tib si raws li tau npaj los ntawm Tsoom Fwv. ELAP pab nyiaj rau tej kev puas tsuaj uas tsis raug duav roos los ntawm lwm yam kev pab rau tej kev puas tsuaj uas raug tso cai los ntawm Txoj Cai Ua Qoob Loo Xyoo 2014, tej kev puas tsuaj zoo li no yuav tsis raug duav roos los ntawm qhov Khoos Kas Pab Tiv Thaiv Kev Puas Tsuaj Rau Tej Zaub Nyuj (Livestock Forage Disaster Program, LFP) thiab Khoos Kas Pab Them Nyiaj Rau Tsiaj Txhu Puas Tsuaj (Livestock Indemnity Program, LIP).

Khoos Kas Pab Rau Qoob Loo Tsis Muaj Is Saws Las Raug Puas Tsuaj (Noninsured Crop Disaster Assistance Program, NAP) raug tswj los ntawm Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Liaj Ua Teb (U.S. Department of Agriculture, USDA) Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Qoob Loo (Farm Service Agency, FSA), los muab nyiaj pab rau cov neeg ua qoob loo ntawm cov qoob loo uas tsis muaj is saws las los mus tiv thaiv tej kev puas tsuaj uas ua rau tau qoob loo tsawg los sis ua rau qoob puas, los sis ua rau tsis tau cog qoob loo rau.

Khoos Kas Pab Zaub Nyuj Puas Tsuaj (Livestock Forage Disaster Program, LFP) muab nyiaj pab rau cov tswv tsiaj thiab cov neeg tu tsiaj uas tsim nyog raug pab uas muaj cov tsiaj raug duav roos thiab, cov uas kuj yog cov tu tej nyom cia ua zaub nyuj (tej tiaj nyom uas ib txwm xeeb txawm thiab raug kho kom ua vaj tsiaj kom muaj zaub nyuj rau hauv daim teb, los sis tau cog qees cov qoob loo tshwj xeeb rau pub nyuj) uas tau ntsib kev puas tsuaj rau tej zaub nyuj no vim los ntawm ntuj qhuav rau thaum lub caij tu nyuaj hauv lub zos. LFP kuj muab nyiaj pab rau cov tswv tsiaj los sis cov neeg tu tsiaj uas tsim nyog raug pab uas muaj cov tsiaj raug duav roos thiab; cov uas kuj yog cov cog zaub nyuj rau ntawm daim dav uas raug tswj los ntawm tsoom fwv ib lub chaw yog, tus neeg tu tsiaj uas tsim nyog raug pab raug txwv los ntawm tsoom fwv ib lub chaw tsis pub cia ua tiaj nyom cia nyuj noj mus ib txhis rau ntawm daim av no lawm vim hais tias muaj feem yuav raug hluav taws kub hnyiab.

Nyiaj Pab Cuam Kev Kub Ntxhov Rau Cov Tub Liaj Teb Muag Khoom Thiab Zaub Tshwj Xeeb: ERP 2022 roos cov qoob loo cog muag, nrog rau cov uas tuaj tsis zoo nkauj, thiab cov ntoo uas raug puas tsuaj vim cov kev kub ntxhov tsim nyog uas tshwm sim rau xyoo 2022.

Rau cov tub liaj teb uas raug tej xwm no, FSA yuav yog cov faib nyiaj pab cuam rau cov tub liaj teb uas muaj npe los ntawm ua ob tom:

  • Ntu 1 yuav siv cov ntaub ntawv uas twb sau cia nyob hauv Tsoom Fwv Cov Ntawv Pov Hwm Qoob Loo lossis Noninsured Crop Disaster Assistance Program (NAP, nyiaj pab cuam rau cov qoob loo poob peev) los xam seb yuav xub thawj them nyiaj tuaj pab li cas ua ntej.
  • Ntu 2 yuav los pab cov uas tsis tau txais kev pab ntawm cov txheej xwm kev pab cuam uas twb muaj tag los no.

Txoj Cai Kev Tsim Kho Feem Ua Liaj Ua Teb xyoo 2018 (Txoj Cai Ua Qoob Loo xyoo 2018) tso cai rau Khoos Kas Them Nyiaj Rau Tej Tsiaj Uas Raug Puas Tsuaj (LIP) los mus them nyiaj pab rau cov tswv tsiaj uas tsim nyog raug pab los sis cov neeg cog zaub nyuj uas muaj ntaub ntawv cog lus tseg rau tej tsiaj tuag tshaj feem pua uas ib txwm tuag vim ua rau puas los ntawm tej xwm txheej uas tsim nyog raug pab, xws li puav leej nyob rau kis tsim nyob raug pab vim huab cua phem, kab mob thiab tej tsiaj raug cuam tshuam los ntawm tej tsiaj qus uas tsoom fwv nom tswv tau hais kom tshwj tseg los sis tej tsiaj qus ntawd raug pov thaiv raws li tsoom fwv txoj cai, xws li tej hma thiab tej dav noj nqaij. Ntxiv rau qhov no, LIP muab kev pab rau cov tswv tsiaj uas tsim nyog rau pab ntawd thaum yuav tsum tau muag tej tsiaj raws tus nqi txo vim yog raug mob los ntawm ib qho xwm txheej puas tsuaj uas tsim nyog raug pab.

Kev pab rau feem xyuam kev poob qhov khwv tau: Lub Khoos Kas Pab Cuam Thaum Xwm Txheej Ceev 2022 (ERP) muab kev them nyiaj rau cov neeg cog qoob loo uas poob peev tus muaj kev tsim nyog tau vim yog xwm txheej kev puas tsuaj uas muaj kev tsim nyog uas tshwm sim nyob rau hauv lub xyoo 2022 raws daim zwj, muaj ob-Ntu lis hauj lwm li hauv qab no:

  • Ntu 1 yam uas twb muaj los lawm Tsoom Fwv Lub Khoos Kas Tuav Pov Hwm Kev Cog Pob Kws los sis Pab Cuam Thaum Xwm Txheej Tsis Zoo Rau Tus Cog Qoob Loo Tsis Muaj Kev Tuav Pov Hwm (Federal Crop Insurance or Noninsured Crop Disaster Assistance Program, NAP) tej ntaub ntawv yog qhov muab los lis xam suav ua kev pib them nqi. 
  • Ntu 2 yuav pab cov cog qoob loo rau lwm yam kev muaj cai uas poob peev vim pob qoob loo thiab ntoo saib raws ntawm qhov ntxim yuav khwv tau.

Khoos Kas Pab Xoob Ntoo (Tree Assistance Program, TAP) muab nyiaj pab rau cov neeg cog txiv hmab txiv ntoo uas tsim nyog raug pab thiab cov neeg ua yub ntoo los mus cog dua tshiab los sis saib xyuas tej xoob ntoo, tej nroj tsuag, thiab tej hmab uas raug puas tsuaj los ntawm tej kev puas tsuaj uas ntuj tsim teb raug ntawd kom rov qab zoos los. LAP raug tswj los ntawm Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas kev Ua Qoob Loo (Farm Service Agency, FSA) ntawm Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Liaj Ua Teb (U.S. Department of Agriculture, USDA).

Kev Pab Pov Thaiv Kis Xwm Txheej Ceev (Emergency Conservation Program, ECP), raug tswj los ntawm Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Liaj Ua Teb (U.S. Department of Agriculture, USDA) Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Qoob Loo (Farm Service Agency, FSA), muab nyiaj pab rau kis xwm txheej ceev thiab pab tev niv rau cov neeg ua qoob loo thiab cov neeg tu tsiaj los mus tsim kho daim av ua qoob loo thiab pov hwm tej khoom puas los ntawm tej kev puas tsuaj uas yog ntuj tsim teb raug thiab nqis tes saib xyuas sai sai rau tej dej rau thaum lub caij ntuj qhuav heev.

USDA tab tom muab kev pab txhawb rau cov neeg ua qoob loo uas raug cuam tshuam los ntawm tus kab mob sib kis COVID-19 los ntawm qhov Khoos Kas Pab Nyiaj Rau Thaum Muaj Kab Mob Sib Kis (Pandemic Assistance Revenue Program, PARP). PARP muab kev pab nyiaj ncaj qha rau cov neeg ua qoob loo uas raug poob nyiaj tsawg kawg 15% ntawm cov nyiaj tau los tag nrho rau hauv lub xyoo 2020 vim tus kab mob sib kis COVID-19.Cov nyiaj pab rau cov neeg ua qoob loo uas tsim nyog raug pab mas saib raws li qhov sib piv ntawm tus neeg ua qoob loo cov nyiaj tau los tag nrho hauv xyoo 2020 muab piv rau xyoo 2018 los sis 2019, raws li tau xaiv los ntawm tus neeg ua qoob loo.

Khoos Kas Saib Xyuas Xwm Txheej Ceev Rau Hav Zoov Hav Tsuag Kom Rov Zoo Los (Emergency Forest Restoration Program, EFRP), raug tswj los ntawm Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Liaj Ua Teb (U.S. Department of Agriculture, USDA) Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ua Qoob Loo (Farm Service Agency, FSA), muab nyiaj paB rau cov tswv hav zoov hav tsuag uas tsis yog fwm ntoo cia ua lag luam (NIPF) txhawm rau los mus siv tej kev tiv thaiv xwm txheej ceev kom daim av raug puas tsuaj los ntawm ntuj tsim teb raug ntawd rov qab zoo los.

Find Your Local Service Center

Ver en:

USDA Service Centers are locations where you can connect with Farm Service Agency, Natural Resources Conservation Service, or Rural Development employees for your business needs. Enter your state and county below to find your local service center and agency offices. If this locator does not work in your browser, please visit offices.usda.gov.

Learn more about our Urban Service Centers.

Visit the Risk Management Agency website to find a regional or compliance office or to find an insurance agent near you.