top

Translated Resources

Find translated resources using the search and filter below.

Additionally, you can find a language interpreter at your local USDA Service Center.

Cov nyiaj qiv (Loans)

Nqe 22007 hauv Txoj Cai Nqes Nqi Nyiaj (IRA) tau pub nyiaj raug li 2 txhiab 2 puas laab dos las ($2.2 billion) los pab nyiaj rau cov neeg ua teb thiab cov tu tsiaj txhu uas tau ntsib kev cais yam tsis ncaj ncees (discrimination) dhau los hauv USDA Cov Kev Pab Cuam Qiv Nyiaj Rau Liaj Teb ua ntej lub 1 Hlis, 2021.

Kev txuag (Conservation)

Ntawm Lub Chaw Pab Cuam Txuag Hav Zoov Hav Tsuag, peb muaj keeb kwm txaus siab los txhawb Asmeskas cov neeg ua liaj ua teb, cov tswv liaj teb, thiab cov tswv av hav zoov.Tau ntau tshaj 80 xyoo, peb tau pab tib neeg ua kev nqis peev hauv lawv txoj hauj lwm thiab cov zej zog hauv zej zog kom cov av ua hauj lwm siv hauj lwm, txhawb kev lag luam nyob deb nroog, nce kev sib tw ntawm Asmeskas kev ua liaj ua teb, thiab txhim kho peb cov huab cua, dej, av, thiab chaw nyob

NRCS thiab nws cov neeg sib koom tes tab tom pab cov neeg ua qoob loo, cov neeg tu tsiaj, thiab cov tswv hav zoov hav tsuag nyob rau hauv suam av qhuav tshaj plaws hauv Lub Teb Chaw rau sab Hnub Poob los mus tswj xyuas tej kev nyuaj los ntawm ob feem tso dej tseem ceeb xws li: qhov xav tau dej ntau ntxiv thiab qhov cuam tshuam los ntawm huab cua hloov pauv.

Qhov Kev Pab Nyiaj Txhawb Siab Tsim Huab Cua Ib Puag Ncig Zoo (EQIP) muab kev pab cuam thiab nyiaj txiag rau cov neeg tsim khoom los daws cov kev txhawj xeeb ntawm hav zoov hav tsuag thiab xa cov txiaj ntsig zoo ib puag ncig xws li kev txhim kho dej thiab huab cua zoo, kev txuag hauv av thiab dej saum npoo av, nce av kev noj qab haus huv thiab txo cov av yaig thiab sedimentation, txhim kho los sis tsim cov tsiaj qus thaj chaw, thiab txo qis tiv thaiv drought thiab nce huab cua tsis hloov pauv.

USDA’s Kev Pab Cuam Pov hwm Hav Zoo Nroj Tsuag (NRCS) thiab Sawv Cev Kev Pab Cuam Vaj (FSA) muaj khoos kas pov hwm tus kheej txaus siab, tswv liaj teb thiab tswv thaj av uas tau pov thaiv hav zoov thiab pov hwm hav zoo nroj tsuag uas tag nrho peb yeej tau pheej nws uas yog thaj av, huab cua zoo thiab dej thiab pov hwm hav zoo thaj chaw nyob rau tsiaj txhu, ua ke ntawv tseem pab txo nqis caij ntuj ua puas tsuaj.

Av zoo mas yeej ua rau ib puag ncig nyob tau ruaj khov thiab yug rau tej xoob ntoo, tej kab ua rau av zoo, thiab muaj txiaj ntsig rau tej kab ub no. Kev tswj tej av kom muaj chiv mas yog ib ntawm ntau txoj hau kev rau cov neeg ua qoob loo ua kom lawv tau qoob loo ntau thiab tsim kho ib puag ncig kom zoo. Ua qoob loo tau zoo mas feem ntau yog thawj ob lub xyoo, thiab tseem siv tau mus ntxiv rau yav tom ntej.

Environmental Quality Incentives Program (EQIP) muab kev pab feem tev niv thiab feem nyiaj txiag rau tej av uas siv tau, suav txog tej av ua qoob loo, tej qoob loo tshwj xeeb, tej av tsis siv chiv ua, kev cais tsiaj thiab tso tsiaj noj hauv vaj zaub, thiab tej dav hav zoov uas tsis yog fwm ua lag luam.

Khoos Kas Pov Hwm Tiv Thaiv (Conservation Stewardship Program, CSP) muab kev pab tev niv thiab kev pab nyiaj txiag los mus pab rau cov neeg ua qoob loo thiab pov hwm hav zoov kom mob siab siv zog siv lawv txoj kev pov hwm mus rau theem tom ntej ntxiv.

IRA npaj USDA Tej Kev Pov Hwm Hav Zoov Hav Tsuag(NRCS) uas nrog pob nyiaj siv $19.5 billion nyob rau tsib lub xyoos tom ntej no rau cov khoos kas pov hwm uas niaj hnub ua tam sim no, suav txog Qhov Khoos Kas Saib Xyuas Ib Puag Ncig Kom Zoo (Environmental Quality Incentives Program, EQIP), Qhov Kev Pab Pov Thaiv Kom Tswj Xyuas Tau (CSP), thiab Khoos Kas Yuam Siv Txoj Cai Pov Hwm Rau Kev Ua Liaj Ua Teb (Agricultural Conservation Easement Program, ACEP). 

Find Your Local Service Center

Ver en:

USDA Service Centers are locations where you can connect with Farm Service Agency, Natural Resources Conservation Service, or Rural Development employees for your business needs. Enter your state and county below to find your local service center and agency offices. If this locator does not work in your browser, please visit offices.usda.gov.

Learn more about our Urban Service Centers.

Visit the Risk Management Agency website to find a regional or compliance office or to find an insurance agent near you.