top

Translated Resources

Find translated resources using the search and filter below.

Additionally, you can find a language interpreter at your local USDA Service Center.

Txoj Cai Kev Tsim Kho Feem Ua Liaj Ua Teb xyoo 2018 (Txoj Cai Ua Qoob Loo xyoo 2018) tso cai rau Khoos Kas Them Nyiaj Rau Tej Tsiaj Uas Raug Puas Tsuaj (LIP) los mus them nyiaj pab rau cov tswv tsiaj uas tsim nyog raug pab los sis cov neeg cog zaub nyuj uas muaj ntaub ntawv cog lus tseg rau tej tsiaj tuag tshaj feem pua uas ib txwm tuag vim ua rau puas los ntawm tej xwm txheej uas tsim nyog raug pab, xws li puav leej nyob rau kis tsim nyob raug pab vim huab cua phem, kab mob thiab tej tsiaj raug cuam tshuam los ntawm tej tsiaj qus uas tsoom fwv nom tswv tau hais kom tshwj tseg los sis tej tsiaj qus ntawd raug pov thaiv raws li tsoom fwv txoj cai, xws li tej hma thiab tej dav noj nqaij. Ntxiv rau qhov no, LIP muab kev pab rau cov tswv tsiaj uas tsim nyog rau pab ntawd thaum yuav tsum tau muag tej tsiaj raws tus nqi txo vim yog raug mob los ntawm ib qho xwm txheej puas tsuaj uas tsim nyog raug pab.

Txoj Cai Tsim Kho Tshiab Txog Kev Ua Qoob Loo thaum xyoo 2018 Txoj Cai Ua Qoob Loo Xyoo 2018) tso cai rau siv Commodity Credit Corporation (CCC) cov nyiaj rau Kev Pab Kis Muaj Xwm Txheej Ceev rau Kev Tu Tsiaj Txhu, Ntab, thiab Kev Yug Ntses (Emergency Assistance for Livestock, Honeybees and Farm- Raised Fish Program, ELAP). ELAP muab nyiaj pab rau cov neeg ua qoob loo uas tsim nyog raug pab xws li cov tu tsiaj txhu, ntab, thiab yug ntses vim yog muaj kev puas tsuaj los ntawm tej kab mob, tej huab cua tsis zoo los sis lwm yam teeb meem uas ua rau puas tsuaj, suav txog tej huab cua no los daus thiab hluav taws kub hnyiab tib si raws li tau npaj los ntawm Tsoom Fwv. ELAP pab nyiaj rau tej kev puas tsuaj uas tsis raug duav roos los ntawm lwm yam kev pab rau tej kev puas tsuaj uas raug tso cai los ntawm Txoj Cai Ua Qoob Loo Xyoo 2014, tej kev puas tsuaj zoo li no yuav tsis raug duav roos los ntawm qhov Khoos Kas Pab Tiv Thaiv Kev Puas Tsuaj Rau Tej Zaub Nyuj (Livestock Forage Disaster Program, LFP) thiab Khoos Kas Pab Them Nyiaj Rau Tsiaj Txhu Puas Tsuaj (Livestock Indemnity Program, LIP).

Lwm Cov Kev Pabcuam (Other Resources)

USDA tau muaj thaj av los ua Liaj Teb Cog Khoom Tu Tsiaj thiab Kev Pov Hwm (Farm Production and Conservation, FPAC) nyob zoo 2017, tau muab cov chaw hauj lwm txhawb nqa thiab cov khoos kas pab thiab cov kev pab cuam los ua ke rau Meskas cov tswv liaj teb thiab cov ua liaj teb. Rau qhov sib sau los nyob ua ke ntawm ib thaj chaw, cov chaw hauj lwm tau sib koom tes thiab ua hauj lwm, tso cai rau lawv tau muab kev pab rau cov tub ua qoob loo thiab tu tsiaj txhu zoo dua.

Saib qhov dav dav Cov neeg ua liaj ua teb yuav tsum qhia txog kev siv daim av rau koos haum USDA, thiab qhia txog cov qoob loo koj cog rau koj daim av thiab seb koj yuav npaj siv cov qoob loo no li cas. Txhua lub xyoo, koos haum USDA khaws ntaub ntawv txog qoob loo los ntawm cov ntaub ntawv uas cov tswv teb qhia tuaj cov qoob loo lawv cog. Yog koj xav muaj kev koom tes nrog USDA cov koos haum xws li, kev pov hwm txog qoob loo, kev ruaj ntseg, kev sib tham, thiab cov koos haum pab rau kev phom sij, koj yuav tsum ua ntaub ntawv kom raws caij thiaj yuav txais tau kev pab cuam. Thaum koj ua ntaub ntawv qhia txog kev siv av los ua qoob loo, nrog rau cov av uas tsis zoo thiab cov av uas cog tsis tau khoom, nws muaj ntau yam zoo thiab muaj feem yuav tiv thaiv kom txhob poob peev. 

Pawg Neeg Saib Xyuas Kev Ua Liaj Ua Teb (FSA) county committees yog ib qho tseem ceeb ntawm kev ua hauj lwm niaj hnub ntawm FSA thiab tso cai rau cov hauv paus hauv paus thiab kev tswj hwm hauv cheeb tsam ntawm tsoomfwv cov phiaj xwm ua liaj ua teb. Cov neeg ua liaj ua teb thiab cov neeg ua liaj ua teb uas raug xaiv los ua hauj lwm hauv FSA pawg thawj coj hauv nroog thov siv lawv cov kev txiav txim siab thiab kev paub los pab nrog cov kev txiav txim siab tsim nyog los tswj FSA cov kev pab cuam hauv lawv lub nroog, kom ntseeg tau tias cov neeg tsim khoom hauv zos tau txais cov kev xav tau.

Tsoom Fwv Meskas Lub Tuam Tsev Saib Xyuas (U.S. Department of Agriculture, USDA) Khoos Kas Khoos Kas Sib Koom Them Kev Ua Pov Thawj Txog Kev Ua Qoob Loo Tsis Siv Chiv Khes Mis (Organic Certification Cost Share Program, OCCSP), raug tswj los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Qoob Loo (Farm Service Agency, FSA), muab kev pab rau cov neeg ua qoob loo uas tsis siv tshuaj khes mis thiab cov neeg saib xyuas nrog rau kev pab nyiaj txiam los txo kom txhob poob nyiaj rau daim ntawv ua pov thawj txog qhov tsis siv chiv khes mis. Qhov khoov kas them nyiaj rov qab rau cov neeg ua qoob loo thiab cov neeg saib xyuas rau ib feem ntawm lawv tej ntaub ntawv ua pov thawj tsis siv tshuaj khes mis.Thaum tau daim ntawv pov thawj lawm, cov neeg ua qoob loo thiab cov neeg saib xyuas uas tsis siv tshuaj khes mis thiaj li tsim nyog tau txais cov nyiaj them rov qab txog 50 feem pua ntawm cov nqi ua ntawv pov thawj toj ib lub xyoo, ntau txog $500 toj ib daim ntawv ua pov thawj—rau cov qoob loo, tsiaj, nroj tsuag, kev saib xyuuas, cov nqe Khoos Kas Tsis Siv Chiv Khes Mis Hauv Xeev

Cov pab pawg sab laj hauv cov chaw khiav hauj lwm muab kev pab cuam yeej pab tau kev tswj hwm ntawm lub Chaw Ua Hauj Lwm Pab Cuam Rau Kev Ua Liaj Teb (Farm Service Agency) (FSA) hauv ib lub zej zog.

Zoo Siab Txais Tos! Peb zoo siab uas koj tuaj rau ntawm no. Cov lus qhia no yuav pab koj tau pib nrog USDA, txawm tias koj yog tus neeg tshiab los ua qoob loo, tu tsiaj, los sis tswj xyuas hav zoov, los sis nyuam qhuav ua hauj lwm tshiab nrog peb. Vim cov nyiaj qiv txais ua qoob loo rau is saws las qoob loo, thiab cov khoos kas kev pov hwm los mus pab tej kev puas tsuaj, USDA tuaj ntawm no yog tuaj pab txhawb koj thiab koj txoj kev nqis tes ua.

USDA twb ntxiv kev pab cuam rau cov nroog thoob plaws hauv teb chaws Asmekas no. Qhov no yog muaj rau cov koos haum pab cuam txog kev ua liaj ua teb (FSA) thiab Cov Tswv Cuab Saib Xyuas hauv Nroog (COC), uas yog los saib txog kev khiav hauj lwm niaj hnub no ntawm FSA, tso cai rau cov ua hauv paus kom muaj suab nrog cov tswv cuab hauv zej zog ntawm cov koos haum ntawm tsoom fwv.

Find Your Local Service Center

Ver en:

USDA Service Centers are locations where you can connect with Farm Service Agency, Natural Resources Conservation Service, or Rural Development employees for your business needs. Enter your state and county below to find your local service center and agency offices. If this locator does not work in your browser, please visit offices.usda.gov.

Learn more about our Urban Service Centers.

Visit the Risk Management Agency website to find a regional or compliance office or to find an insurance agent near you.